up
ls
v_1_of_the_mmmv_file_storage_t1_v_1_0_0.tar.bz2.torrentspacerThe mmmv_file_storage_t1_v_1_0_0.tar.bz2
is about 1.1GiB.